رشته های دارای اولویت در برنامه نیروی متخصص کبک

براي نيروهاي کار متخصصي که شغل آنها مرتبط با شغلهاي مورد نياز در کبک مي باشد و همچنين به منظور تسريع براي انتخاب و ورود اين گروه به کبک، از تاريخ چهاردهم اکتبر 2009 وزير مهاجرت به کانادا و کبک به فرمهاي درخواست گواهي گزينش کبک الويت خواهد داد.

اين الويت مربوط به تقاضا نامه نيروهاي کار متخصصي خواهد بود که داراي ديپلم در يکي از رشته هاي موجود در ليست فهرست طبقه بندي شده رشته هاي تحصيلي بوده و ديپلم خود را حداکثر پنج سال قبل از تشکيل پرونده اخذ نموده باشند. چنانچه متقاضيان داراي ديپلمي خارج از اين ليست باشند و بر مبناي آن ديپلم ارزيابي شده باشند آنها بايستي حداقل داراي يکسال تجربه کاري در پنج سال کذشته (قبل از تشکيل پرونده) باشند.

 

اين نحوه ارزيابي براي تمامي پرونده هاي رسيده و پردازش نشده تا تاريخ چهاردهم اکتبر 2009 بوده و همچنين شامل پرونده هاي رسيده شده در اين تاريخ و پس از آن نيز خواهد بود.

پردازش فرمهاي درخواست متقاضياني که رشته تحصيلي آنها در فهرست طبقه شده موجود نمي باشد بر مبناي تاريخ تسليم آنها کماکان ادامه خواهد يافت.