تفاوت های کرایولیپولیز و کویتیشن

کرايوليپوليز يکي از جديدترين دستگاههاي لاغري موضعي غير تهاجمي است است که با استفاده از مکانيزم سرمايشي و انجماد سلولي باعث کاهش حجم چربي و حذف آنها از ناحيه کرايو شده مي شود. کرايوليپوليز با پايين آوردن دماي موضع سرد شده تا منهاي 11 درجه ، سلولهاي چربي آن ناحيه را بدون صدمه زدن به پوست و يا ساير بافتهاي بدن به کمک سلولهاي ايمني از بدن حذف مي کند. کويتيشن با استفاده از امواج اولتراسوند با فرکانس بسيار بالا سبب تشکيل حبابهاي ريز در اطراف سلول هاي چربي شده و با برخورد اين حبابها با ديوار? سلول هاي چربي و ترکيدن انها سبب پارگي ديوار? سلول و بيرون ريختن چربي درون سلولي ( تري گليسريد) و خروج اب درون سلولي آنها ميشود.
تعداد جلسات کويتيشن بيشتر از تعداد جلسات استفاده از دستگاه کرايوليپوليز است. کويتيشن حداقل براي هر دوره 10 تا 12 جلسه اي با فاصله هفته اي 1 تا 2 بار است ولي تعداد جلسات کرايو بين 2 تا 3 جلسه با فاصله زماني دو تا سه ماهه است .

افراد داراي فشار خون ، چربي خون و انواع ديابت ها نمي توانند از روش کويتيشن استفاده کنند ولي اين افراد بنا بر مقالات منتشره براي استفاده از کرايوليپوليز منعي ندارند . استفاده از دستگاه کويتيشن به تنهايي پوست راشل ميکند و ليفت ندارد اما با انجام برخي حرکات ورزشي و استفاده از ساير دستگاه هاي لاغري موضعي مانند راديوفرکانسي ميتوان پوست را نيز ليفت کرد، ولي کرايوليپوليز ليفت (بسيار محدود) دارد .
بعد از استفاده از کويتيش بيمار بايستي جهت جلوگيري از رسوب چربي در ساير نواحي بدن ورزش انجام دهد ، اما بعد از استفاده از دستگاه کرايوليپوليز الزامي به انجام ورزش وجود ندارد اما ميتوان براي نتيجه گيري بهتر ورزشهاي هوازي که به چربي سوزي کمک ميکنند را در دستور کار قرار داد .
انجام کرايوليپوليز فقط در بافت چربي که نرم و قابل مکش است ، قابل استفاده است و در بافت سفت امکانپذير نيست ،در حاليکه کويتيشن براي چربي ها و سلوليت هاي نرم و سفت هر دو قابل استفاده است.
پس از انجام کويتيشن به ميزان فراوان بايستي آب مصرف شود به اين علت که آب درون سلولي بوسيله سيستم لنفاوي تخليه و بوسيله کليه ها به شکل ادرار دفع مي شود. از اين رو يکي دو روز بعد از انجام کويتيشن دفعات ادرار افزايش مي يابد.تغيير رنگ و بوي ادرار هم در بعضي بيماران ديده شده است .