اشتیاق برای فراگیری زبان آلمانی

وزير امور خارجه آلمان دکتر گيدو وستروله قصد دارد با ايجاد کمپين «آلماني - زبان نوآوري ها» از رواج زبان آلماني در خارج پشتيباني نمايد. وزير کشورآلمان، پيپر، اين پروژه را به وزارت خارجه آلمان معرفي کرده است. آلماني رايج ترين زبان در سراسر اروپا است.

به طور تقريبي ?? ميليون نفردر سراسر جهان آلماني را به عنوان يک زبان خارجي گفتگو کرده و يا مي آموزند. با وجود اين از تعداد نوآموزان اين زبان در سال هاي اخير کاسته شده است. پيپر اين روند را به «زنگ خطري» براي معطوف ساختن توجه دولت آلمان به مشکلي تعبير کرده است که لازم است درجهت بر طرف ساختن آن اقدام نمايد.

پيپر ياد آور شد که نهادينه کردن زبان آلماني به عنوان زبان خارجي مستلزم آن است که بتوانيم اهميت چند زبانه بودن را به عنوان زيربناي ارزشمندي براي توسعه فرهنگي و اقتصادي مورد توجه قرار دهيم. همچنين لازم است که در سطح کل اروپا نيز به اين امر پرداخته شود. پروژه هاي آموزش زبان، پروژه هاي نسلي و در نتيجه مستلزم سرمايه گذاري هاي دراز مدت مي باشند. براي اين که بتوانيم سياست هاي يادگيري زبان را به صورت ضربتي اجرا نماييم، لازم است که بودجه مالي براي حمايت از زبان به صورت دراز مدت تدوين شوند.کمپين «آلماني – زبان نوآوري ها» بايد بتواند اشتياق لازم را براي فراگيري زبان آلماني در سراسر دنيا ايجاد کند. عنوان اين کمپين با پروژه موفق «آلمان - سرزمين نوآوري ها» مرتبط است که همزمان با برگزاري مسابقات فوتبال جام جهاني در سال ???? با موفقيت براي آلمان تبليغ نمود. وزارت خارجه آلمان و هم پيمانانش در صددند با کمک پروژه ها و برنامه هاي متنوع در سراسر جهان، براي زبان آلماني تبليغ کنند.

آلماني- رايج ترين زبان در اروپا

زبان آلماني، زبان مادري بيش از ??? ميليون نفر از مردم جهان است. هيچ زبان ديگري در اروپا به وسعت و گستردگي زبان آلماني نيست. زبان آلماني در مدارس به عنوان زبان خارجي تدريس مي شود. بيش از ??/? ميليون دانش آموز در خارج از آلمان به يادگيري زبان آلماني مي پردازند.

بيشترين زبان آموزان زبان آلماني در ناحيه اروپا در کشور لهستان مي باشند (?/?? ميليون نفر)، روسيه (?/? ميليون نفر) و فرانسه (?/?ميليون نفر)پروژه کمپين «آلماني – زبان نوآوري ها» بدون کمک سازمان هاي وابسته به سياست خارجي آلمان در زمينه فرهنگي، تحقق نخواهد يافت.

 


Cornelia Pieper
عکس را بزرگ کنيد
(© picture-alliance / dpa)
مهم براي تحقق اين امر شبکه جهاني «مدارس شريک» هستند که دسترسي به زبان و آموزش آلماني را ممکن ساخته و ميل به شناختن آلمان امروزي را در آن جامعه ايجاد مي کنند. تعداد مدارس اين شبکه در دو سال گذشته ??? مدرسه را در برمي گرفت که اين تعداد امروزه با افتخار تمام به ????مدرسه مي رسد.

پيپر خاطر نشان کرد که سرمايه گذاري بر روي زبان آلماني تبليغ مناسبي براي اقتصاد و مراکز علمي-دانشگاهي در آلمان خواهد بود. از اين جهت، تلاش خواهد شد که پروژه کمپين «آلماني – زبان نوآوري ها» در کشورهايي که تعداد زيادي از مردم آن زبان آلماني را مي آموزند، بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در همين راستا پنج ماشين با علامت «آلمان-ماشين» در لهستان حرکت کرده و نزد معلمان، خانواده ها، دانش آموزان و دانشجويان براي ياد گيري زبان آلماني تبليغ مي کند.

وزير کشور همچنين قصد دارد با جلب حمايت نهادهاي دولتي و مهم بروکسل دراتحاديه اروپا نيز براي گسترش زبان آلماني تلاش نمايد.