اخذ تابعیت آلمان از طریق ازدواج و تولد

بر اساس نظام حقوق بين الملل خصوصي در اکثر کشور هاي جهان پذيرفته شده که در صورت ازدواج في مابين زوجين شخص مي تواند در راستاي اخذ تابعيت اقدام نمايند.
کشور آلمان از اين اين قائده مستثني نمي باشد. لذا چنان چه يک نفر با يک آلماني ازدواج کند مي تواند جهت اخذ تابعيت اقدام کند.
موسسه حقوقي ملک پور نحوه اين اقدام حقوقي را براي شما توضيح داده وپرونده هاي اين موضوع را جهت اخذ اقامت کشور آلمان مي پذيرد.
در حقوق کشور ايران نيز به اين موضوع اشاره شده است. (زبان الماني)

براي مثال:در بند 6 از ماده 976 قانون مدني قيد شده هر زمان تبعه خارجي که با شوهر ايراني ازدواج کند ايراني محسوب مي شود.
در بعضي کشورها نظير ايران آثار حقوقي جهت اخذ تابعيت در ازدواج با شوهر يا زن آن کشور متفاوت است. ليکن در مورد کشور آلمان ازدواج با مرد يا زن آن قطعا منتهي به اخذ تابعيت مي شود البته در صورتي که پرونده درست ارائه شود وداراي شاکله صحيح حقوقي باشد.
لازم به ذکر است در نظام حقوقي بعضي کشورها نظير ايران ازدواج داراي آثار تحميلي تابعيت مي باشد
.براي مثال:در ماده 976 قانون مدني ايران اگر زن خارجي با مرد ايراني ازدواج کند از نظر قانون گذار خودبه خودايراني حساب مي شود.حال آنکه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني متضمن اخذ تابعيت نيست.
همچنين است در کشور آلمان که ازدواج با شخص آلماني نيازمند در خواست براي اخذ تابعيت مي باشد و تا شما در خواست و پرونده را ارائه نکنيد تابعيت به شما ارائه نمي گردد.
بديهي است اطلاعات حقوقي در خصوص ازدواج وشروط ضمن عقد ازدواج و اخذ تابعيت يا اقامت درآلمان از طريق ازدواج داراي پيچيدگي ها و اصول حقوقي خود مي باشد.شما مي توانيد با مشاورين و وکلاي دادگستري ما تماس حاصل نماييد وما با افتخار شما را راهنمايي مي کنيم.